Friday, August 27, 2010

Real Imagine Snake Found in Shiv Mandir

Real Snake Found in Shiv Mandir

Unbelievable Snake Found in Shiv MandirSunday, August 22, 2010

Lord Budhha, Vaishali, Bihar

Lord Buddha, Vaishali, Bihar
Ashokan Pillar, Near Vaishali, Bihar.

Lord Budhha & Lord Mahavir

Vaishali the birthplace of Lord Mahavir


Inner Face of Japanese Temple in Vaishali, Bihar


4 Face ShivLing (Vaishali, KammanChapra, Bihar)


Birth Place of Lord Mahavir (Vaishali, Basokund, Bihar)
Digambar Jain

Vaishali Visit By Mrs. Prathibha Devi Singh Patil (President Of India)

Saturday, August 21, 2010

Vaishali, Bihar

Vaishali, Bihar

Vaishali, Bihar
Vaishali, Bihar

Vaishali (Bihar) Visited By President Of India (Mrs. Pratibha Devi Singh PAtil)

Museum Vaishali, Bihar

Shanti Stupa, Vaishali, Bihar

Shanti Stupa, Vaishali, Bihar

Lord Budhha, Vaishali, Bihar

Shanti Stupa, Vaishali, Bihar